B C O

Wedstrijdreglement van de Bridge Club Oosterwolde

1. Algemeen

In alle wedstrijden zijn de (Internationale Spelregels voor Wedstrijdbridge 1997) (Spr. 1997) en het

(Wedstrijdreglement van de NBB) (WR-NBB) van toepassing voor zover daar in dit reglement niet van wordt afgeweken.
Voor de competitiewedstrijden van de Bridge Club Oosterwolde is bovengenoemd WR-NBB en de
artikelen die hier onder zijn genoemd van toepassing.
De wedstrijdleider (WL) ziet hierop toe eventueel met assistentie van (een) daartoe benoemde arbiter(s).

1.1 Systeemkaarten

Het gebruik van systeemkaarten is in de A-lijn verplicht en wordt voor de lagere lijn(en) aanbevolen.
Daartoe dient het paar te beschikken over twee volledig en gelijkluidende ingevulde
systeemkaarten en deze bij aanvang van elke speelronde voor de tegenstanders ter beschikking te hebben.

1.2 Biedingboxen

Het gebruik van biedingboxen is voor alle wedstrijden voorgeschreven. De regels hiervoor zijn vermeld in het wedstrijdreglement der NBB.

1.3 Alerteren

Het alerteren is verplicht overeenkomstig de door de NBB opgestelde regelgeving. De partner van degene die een conventionele bieding doet dient deze te alerteren. Volgens deze regelgeving mogen o.a. biedingen boven 3SA niet worden gealerteerd, behalve in de eerste biedronde.

1.4 Stopregel

Het gebruik van de stopregel is voorgeschreven. Dit betekent dat iedere speler die een sprongbod doet, verplicht is dit vooraf met  ---STOP--- aan te kondigen. Dit gebeurt door de stopkaart duidelijk zichtbaar op tafel te leggen. De opvolgende speler is verplicht 10 seconden te wachten alvorens een bieding te doen.

1.5 Bridgemates

Het gebruik van de Bridgemate is voor een goed verloop (zonder misverstanden over het contract) van de resultaatverwerking aan de volgende regels gebonden

Direct na AFLOOP van de BIEDING voor een spel wordt de Bridgemate door NOORD T/M HET CONTRACT INGETIKT en door OOST to zover GECONTROLEERD.

Direct na AFLOOP VAN HET SPEL volgt de  DE INVOER VAN HET SPELRESULTAAT DOOR NOORD en DE CONTROLE DOOR OOST .

Daarna kan desgewenst het tot dan toe bekende resultaat uit de Bridgemate door Oost op gedempte toon aan de overige tafelgenoten worden gemeld
Vermijdt zoveel mogelijk de informatieverstrekking naar de tafels rondom.

2. Parencompetitie in lijnen

2.1 Competitie en deelname

Het competitiejaar loopt van september tot mei het opvolgende jaar.
De competitie bestaat uit 3 of 4 competitieronden, elk bestaande uit 6 of 7 zittingen, (tenzij anders is aangegeven), waarvan aan het eind van elke ronde promotie en degradatie plaatsvindt.
De agenda voor het komende seizoen wordt door de wedstrijdcommissie in overleg met het bestuur opgesteld en aan het eind van de afgelopen competitie bekend gemaakt. Tijdens de competitie wordt het aantal zittingen, behoudens overmacht, niet gewijzigd. Deelname aan de competitie is alleen voorbehouden aan de leden van de Bridge Club Oosterwolde. De leden kunnen zich hiervoor per paar opgeven voor de aanvang van de competitie.

2.2 Lijnindeling

De competitieronden worden gespeeld in verschillende lijnen naar sterkte. Zij worden van sterk naar zwak aangeduid met de letters A, B, C enz.
Bij aanvang van het nieuwe seizoen deelt de Technische Commissie (TC) de paren in de lijnen in, uitgaande van de eindstanden van de laatste ronde van het voorafgaande seizoen.
De indeling van de lijnen kan, wanneer dit nodig is voor een gunstige verdeling van het aantal deelnemende paren over de diverse lijnen, door de TC worden aangepast. Hierbij wordt rekening gehouden met de resultaten van de laatst gehouden competitie. De TC zal dit bij aanvang van de nieuwe competitie bekendmaken.

2.3 Indeling nieuwe leden

In principe wordt een nieuw paar bestaande uit 2 nieuwe leden in een lage lijn ingedeeld.
De TC heeft de bevoegdheid een nieuw paar in een hogere lijn in te delen, als de speelsterkte van dit paar daartoe aanleiding geeft en de mogelijkheid daartoe aanwezig is.

2.4 Indeling nieuwe paarcombinaties

Nieuwe paarcombinaties kunnen slechts worden gevormd voor de aanvang van de competitie. Nieuwe combinaties van paren gevormd voor aanvang van de competitie uit dezelfde lijn kunnen in die lijn blijven spelen. Verder wordt A+B=B; A+C=C; en B+C=C.

2.5 Competitiestand

De TC houdt de competitiestand wekelijks bij en maakt de definitieve stand tot dat moment bij aanvang op de zittingavonden kenbaar in de speelzaal.

2.6 Clubkampioen paren

De TC berekent aan het eind van het competitiejaar uit de percentages en het aantal gespeelde spellen van de paren, die alle ronden in het competitiejaar met voldoende aantal zittingen hebben deelgenomen in de A-lijn, het gewogen gemiddelde. Het paar met het hoogste gewogen gemiddelde over alle competitieronden is clubkampioen en heeft voor het komende jaar recht op de bijbehorende wisselbeker.

2.7 Slemcompetitie

Het paar dat de meeste slempunten behaalt over alle competitiezittingen, wordt winnaar van deze competitie zonder beperking op aan/afwezigheid. De toekenning van de slem punten is als volgt:
voor elk geboden en gemaakt groot slemcontract in kleur  = 5 punten,
voor elk geboden en gemaakt groot slemcontract in SA      = 6 punten,
voor elk geboden en gemaakt klein slemcontract in kleur   = 2 punten,
voor elk geboden en gemaakt klein slemcontract in SA      = 3 punten
voor elk geboden en niet gemaakt groot slemcontract        = -2 punten,
voor elk geboden en niet gemaakt klein slemcontract         = -1 punt.

2.8 Meesterpunten
Meesterpunten worden automatisch toegekend per competitiezitting volgens de richtlijnen van de NBB.


3. Promotie/Degradatieregeling
De eindstand van de competitieronde wordt bepaald door het gewogen gemiddelde (d.i. het gemiddelde in verhouding tot het aantal gespeelde spellen) van de percentages van de gespeelde zittingen incl. de toegekende percentages volgens artikelen van dit reglement. (Zie art. 5)

3.1 Promotie/degradatie

Na elke competitieronde vindt promotie en degradatie plaats. Per lijn promoveren en degraderen 3 paren.
De TC kan versterkte of verminderde promotie/degradatie toepassen. Dit wordt voor aanvang van een competitieronde aangekondigd. (Zie art. 3.3/3.4)
Wil een paar afzien van het recht op promotie dan is dit eenmaal per seizoen mogelijk, mits goedkeuring van de WL c.q. TC wordt gegeven.

3.2 Verzoek tot speelontheffing om niet te degraderen

Een verzoek tot speelontheffing dient schriftelijk en met redenen omkleed bij de wedstrijdleiding te worden ingediend. Dit dient tijdig te gebeuren, in principe vóór de betreffende ronde. Indien een derde van het aantal zittingen reeds is gespeeld, wordt voor de desbetreffende ronde geen ontheffing meer verleend. Behoudens overmacht kan op achteraf ingediende verzoeken niet positief worden beslist.
Speelontheffing kan worden aangevraagd door:
Een paar dat gedurende langere tijd niet aan de competitie kan deelnemen, ziekte, werk e.d. (voor vakantie geen ontheffing tijdens de ronde). De speelontheffing kan betrekking hebben op één of meerdere competitierondes. Inwilliging van het verzoek betekent dat het paar op de eindranglijst juist boven de degradanten wordt geplaatst. Indien het verzoek niet wordt ingediend of niet wordt ingewilligd vindt eenmalige degradatie plaats. Bij inwilliging zal een plaats in die lijn gereserveerd blijven, totdat weer aan de competitie kan worden deelgenomen.
Door een speler die tijdelijk geen vaste partner heeft. De speelontheffing kan slechts betrekking hebben op één competitieronde. Inwilliging van het verzoek betekent dat de betrokken speler de volgende competitieronde weer met een vaste partner moet gaan spelen. Behaalde scores als invaller worden in deze situatie niet genoteerd. Wordt het verzoek niet ingediend of niet ingewilligd, dan vindt eenmalige degradatie plaats. Bij inwilliging zal een plaats in die lijn gereserveerd blijven, totdat weer aan de competitie kan worden deelgenomen.

3.3 Aanvullen c.q. vergroten van een lijn

Indien het aantal paren in een lijn te gering wordt na toepassing van de normale promotie/degradatie, dan gelden de volgende regels bij aanvulling van de lijn:
De eerste aanvulling geschiedt door het eerstvolgende paar dat recht heeft op promotie uit de onderliggende lijn. Hierna wordt de degradatie beperkt van het hoogst geklasseerde voor degradatie in aanmerking komend paar.

3.4 Verminderen c.q. verkleining van een lijn

Voor vermindering van lijnbezetting gelden de volgende regels:
Gepromoveerde paren worden in volgorde van promoveren onderaan bijgeschreven in de hogere lijn.
Gedegradeerde paren worden in volgorde van degradatie bovenaan bijgeschreven in de lagere lijn.
Vervolgens wordt de gewenste opsplitsing gemaakt.

4. De zitting

4.1 Aanwezigheid op/Aanvang van de zitting

De leden worden geacht aan alle uitgeschreven competitiewedstrijden deel te nemen.
Voor alle op de agenda uitgeschreven wedstrijden dient men zich bij (gedeeltelijke) verhindering uiterlijk 12.00 u op de betreffende speeldag af te melden bij de WL of de daarvoor aangewezen vervanger. Zie ook art. 5.
Vijf minuten voor aanvang van de zitting dient ieder paar het gidsbriefje bij de WL te hebben afgehaald.
De zitting begint om 19.30 uur, tenzij van tevoren anders is aangegeven.

4.2 De combitafel

Indien in twee opvolgende lijnen een stilzit dreigt, zal de WL besluiten een combitafel in te richten. Dit betekent, dat de aparte 4 spellen van die tafel door de hogere lijn NZ en door de lagere lijn OW worden gespeeld, hetgeen betekent dat er toch een eerlijk vergelijk voor de percentages blijft tussen de resultaten van de paren die hun stilzit opgelost zien.

4.3 Arbitrage

De wedstrijdleider wordt eventueel geassisteerd door een arbiter per lijn.
Voor elke onregelmatigheid/onjuistheid tijdens het spel of invoer in de Bridgemate dient altijd de arbiter/WL te worden ontboden. Door problemen aan tafel zelf op te lossen kunt u uw recht op herstel verliezen. Overigens moeten beslissingen, op- en aanmerkingen van de arbitrage altijd direct worden opgevolgd. De arbiter is bevoegd tot straffen conform Spr. 1997 art. 90B en 91. Achteraf kunnen alsnog de bezwaren volgens NBB-richtlijnen worden afgehandeld.

4.4 Arbitrage voorkennis

Indien de wedstrijdleiding moet arbitreren bij een spel dat hij/zij later nog moet spelen, mag hij/zij dit spel i.v.m. voorkennis niet meer spelen en wordt de uitslag daarvoor vastgesteld op 60%-60% voor beide paren.

4.5 Speeltempo

De zitting bestaat uit 6 rondes met 4 spellen.
Het speeltempo van 4 spellen per 30 minuten wordt met de wedstrijdklok aangegeven door de WL. De WL kan zonodig de duur van de ronde verkorten of verlengen.
Tussen de rondes wordt 2 minuten aangehouden voor wisseling van speeltafel.
Een niet gespeeld spel heeft geen invloed op het totale gemiddelde van de overige spellen op deze zitting. Bij overschrijding van de speeltijd kan de arbiter volgens art. 19 van het WR-NBB waarschuwen c.q. een arbitrale score vaststellen. (o.a. een arbitrale score van 25% mindering op een top¬percentage van de individuele paren).

4.6 Uitslag

Nadat de laatste ronde van de zitting is gespeeld worden door de TC de resultaten na ev. correcties op invoerfouten c.q. arbitrale aanpassingen in het rekenprogramma van de NBB in de PC verwerkt tot een voorlopige uitslag die direct bekend wordt gemaakt, gevolgd door de uitdraai van de persoonlijke overzichten per paar.
Bezwaren moeten binnen een week na de zitting kenbaar worden gemaakt bij de TC.
Een correctie van een spelscore kan alleen in behandeling worden genomen als die score niet door de arbitrage is bepaald en bovendien door beide paren, die het betreffende spel aangaat, wordt geaccepteerd.

5. Afwezigheid/vervanging

5.1 Hoofdregel

Een paar mag tijdens een competitieronde maximaal twee zittingen afwezig zijn c.q. zich gedeeltelijk of geheel laten vervangen door een invaller of invallend paar. Dit paar krijgt dan voor die zitting een score die gebaseerd is op het eigen gemiddelde (EG), welke door dit paar over de gehele duur van deze competitieronde zal worden behaald.
Bij meer keren niet of incomplete deelname zal dit paar voor die competitieronde niet worden geklasseerd en zal dit in het algemeen een degradatie tot gevolg hebben.

5.2 Score bij afwezigheid

De scores worden bij afwezigheid bepaald als volgt:
Bij verhindering zonder dat hier tijdig kennis van is gegeven (zie 3.1), krijgt dit paar voor deze zitting 0%.
Een paar dat verhinderd is deel te nemen aan een zitting en daarvan tijdig melding doet, krijgt voor die zitting een score toegekend gelijk aan het EG. Maar nooit meer dan 55%.
Voor de tweede met kennisgeving gemiste zitting wordt een score toegekend gelijk aan het EG minus 5%. Maar nooit meer dan 50%.
Voor de volgende zittingen die het paar afwezig is, zal dit paar voor deze zitting(en) 0% genoteerd krijgen en daardoor bijna automatisch degraderen.
Indien een (speler van een) paar tijdens een zitting de vereniging moet vertegenwoordigen en daardoor verhinderd is om op die zitting te spelen, krijgt het paar voor deze afwezigheid het EG en blijft buiten de aanwezigheidsstaffel.

5.3 Score na het spelen met een invaller

Wanneer de eigen partner verhinderd is kan met een invaller gespeeld worden. Bij voorkeur dient deze invaller een lid van de vereniging te zijn, maar niet leden kunnen ook als invaller worden toegestaan. lnvallers dienen ook al voor 12.00 u bij de wedstrijdleiding gemeld te zijn (zie 4.1).
Indien een paar gevormd wordt met spelers uit 2 paren in dezelfde lijn, krijgen die paren de behaalde score van hun deelnemers op die zitting, waarbij echter per paar bepaalde minima en maxima gelden die afhankelijk zijn van de EG. Voor deze zitting krijgen de paren maximaal hun EG +5% en minimaal hun EG -3%.
Indien een paar gevormd wordt met spelers uit verschillende lijnen zal de WL hen in principe laten spelen in de hoogste lijn van deze twee spelers. Het gelegenheidspaar krijgt de behaalde score toegekend, waarbij echter bepaalde minima en maxima gelden die afhankelijk zijn van het EG. Voor deze zitting krijgt het paar van de speler uit de hogere lijn maximaal het EG +5% en minimaal het EG -3%. Het paar van de speler uit de lagere lijn krijgt de behaalde score, echter nooit minder dan het EG voor deze zitting.
Indien gespeeld wordt met iemand van buiten de vereniging, krijgt het paar van de lid¬speler de behaalde score, waarbij weer de minima en maxima gelden die afhankelijk zijn van het EG behaald met eigen partner. Voor deze zitting krijgt dit paar maximaal het EG +5% en minimaal het EG -3%.

6 Slotbepalingen

6.1 Onvoorzien

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en onder bijzondere omstandigheden is de TC gerechtigd af te wijken van dit reglement. De TC zal hiervoor altijd desgevraagd een motivering afgeven.

6.2 Beroep

Tegen door de TC genomen beslissingen anders dan arbitrage kan bij het bestuur van BCO beroep worden aangetekend. Naast toetsing op de toepassing van de binnen BCO bestaande reglementen kan het bestuur de beslissingen van de TC slechts toetsen op redelijkheid.