B C O

Wedstrijdreglement B.C. Oosterwolde

Versie: 17 april 2018                                                                        Ingaande seizoen 2018-2019

 1. Algemeen

1.1Dit reglement geldt voor alle wedstrijden georganiseerd door B.C. Oosterwolde (hierna      aangeduid als ‘de vereniging’). 

1.2Het jaarlijkse wedstrijdprogramma van de vereniging bestaat uit de volgende elementen:

 1. een parencompetitie (hierna aangeduid als ‘de clubcompetitie’) die elk jaar start in september en eindigt in april van het volgende jaar; 
 2. diverse open/feestdrives. 
 3. zomerdrives.

1.3De wedstrijden van de vereniging worden in beginsel gespeeld volgens de reglementen vastgesteld door de Nederlandse Bridge Bond (NBB) en omvatten in ieder geval de meest recent van kracht zijnde versie van: 

 1. de spelregels voor wedstrijdbridge uitgebracht door de World Bridge Federation;
 2. het wedstrijdreglement van de NBB; 
 3. de alerteerregeling NBB; 

1.4Tijdens door de vereniging georganiseerde wedstrijden is, tenzij nadrukkelijk anders bepaald, het gebruik van Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden niet toegestaan. 

 1. Technische Commissie

2.1De Technische Commissie (TC) van de vereniging wordt aangesteld door het verenigingsbestuur en bestaat bij voorkeur uit 3 leden. Uit haar midden kiest de TC een voorzitter. Besluiten van de TC worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
Indien bij een even aantal leden de stemmen staken dan wordt een voorstel geacht te zijn verworpen en wordt het de volgende vergadering nogmaals in stemming gebracht. Indien ook dan de stemmen staken dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen

2.2Tot de taken van de TC behoort: 

 1. het opstellen van het jaarprogramma met informatie over 

(1) het totaal aantal zittingen van de parencompetitie, 

(2) de data van de zittingen van de parencompetitie, 

(3) de data van wedstrijden die niet onder de competitie vallen; 

 1. het uitvoering geven aan het wedstrijdreglement; 
 2. het indelen van de lijnen conform het rankingsysteem; 
 3. het leveren van de wedstrijd leider (WL); 
 4. het behandelen van protesten. 
 1. Ranking 

 

3.1De vereniging maakt voor het bepalen van de rangorde naar speelsterkte van haar leden gebruik van de NBB-Clubranking en wel volgens de methode ‘Naar rato van de scores, gebalanceerd’ (zie ‘De NBB-Clubranking: de basistheorie’, uitgave Thilo Kielmann/Nederlandse Bridge Bond). Daarbij wordt het bij een competitiezitting als paar behaalde, in procentpunten uitgedrukte resultaat, omgezet naar individuele rankingpunten (de zogenaamde rankingscore). 

3.2De ranking van een speler is het gemiddelde van de rankingscores die hij/zij bij de 7 meest recente door hem of haar gespeelde zittingen  heeft verdiend. 

3.3Bij begin van een nieuw seizoen kent de TC voor elke speler de ranking-waarde toe die gebaseerd is op de 7 meest recent behaalde rankingscores uit het afgelopen seizoen. 

3.4Bij nieuwe spelers en bij invallers bepaalt de TC een rankingwaarde op basis van bekende resultaten uit het verleden, meesterpunten, de NBB-rating of andere aanwijzingen.

3.5De rankingwaarde wordt gebruikt voor de lijnindeling van een competitiezitting en bij de berekening van het clubkampioenschap. 

 1. Wedstrijdleiding en arbitrage 

4.1De WL, van de door de vereniging georganiseerde jaarlijkse clubcompetitie,  is een van de leden van de TC. 

4.2De WL wordt in elke lijn geassisteerd door een arbiter. Voor elke onregelmatigheid tijdens het spel of bij de invoer van de Bridgemate dient de arbiter of WL te worden ontboden.

4.3Beslissingen en op- en aanmerkingen van de arbitrage zijn bindend en moeten altijd direct worden opgevolgd. 

4.4Protest tegen een arbitrale beslissing kan tot 24 uur na afloop van de laatste zittingsronde aangetekend worden bij de TC. Na de partijen gehoord te hebben doet de TC vervolgens een bindende uitspraak. 

 1. Scores en uitslagen 

5.1Tijdens een zitting worden de scores door de spelers geregistreerd met behulp van het Bridgemate systeem. Zo nodig kan dit ook op scorebriefjes/-kaartjes. 

5.2Aan een tafel hebben beide parendezelfde verantwoordelijkheid voor het juist registreren van de behaalde scores. In de regel voert Noord bij elk spel direct na de bieding het contract en na afloop het resultaat in. Oost controleert de invoer en meldt desgewenst de resultaten van de andere paren, ervoor zorgend dat dit op andere tafels niet gehoord kan worden en niet tot verstorende vertraging leidt aan de eigen tafel.

5.3Een correctie van een spelscore wordt alleen in behandeling genomen wanneer de correctie door beide bij het betreffende spel betrokken paren, schriftelijk wordt ondersteund. 

5.4Nadat de laatste ronde van een zitting is gespeeld worden de resultaten na eventuele correcties voor invoerfouten en arbitrale aanpassingen,  middels het rekenprogramma van de NBB verwerkt tot een voorlopige uitslag en direct bekend gemaakt. Aan elk paar wordt een uitdraai van hun resultaten uitgereikt. 

5.5Bezwaar tegen de uitslag moet binnen een dag na de zitting kenbaar worden gemaakt bij de TC. De wedstrijdleiding zal het bezwaar onderzoeken en een beslissing nemen. Hierna is de uitslag definitief. 

5.6De definitieve uitslag van een zitting wordt verwerkt in de spelers ranking en de resultaten van de lopende competitie. Publicatie vindt plaats op zowel de NBB-club-website van de vereniging als de “eigen” website t.w. www.bridgeclubbco.nl

 1. De clubcompetitie 

 

6.1 Deelnemers en invallers 

 

6.1.1Deelname aan de jaarlijkse clubcompetitie is voorbehouden aan leden van de vereniging. Mocht een stilzit niet binnen de vereniging opgevangen kunnen worden dan mogen spelers van buiten de vereniging worden gevraagd die stilzit op te heffen. 

6.1.2De paren bestaan uit twee aan elkaar gekoppelde spelers. Drie spelers kunnen een driemanschap vormen dat in wisselende combinaties van twee van de drie spelers aan de competitie deelneemt. Voor aanvang van de competitie maken de leden per paar de samenstelling aan de TC bekend. Wijzigingen (opbreken van bestaande partnerships, vormen van nieuwe paren of driemanschappen) dienen door de betrokken spelers aan de TC te worden gemeld. Een driemanschap meldt wekelijksbij het aanmeldadres welke personen aan de zitting deelnemen.

6.1.3Indien een van beide spelers van een paar verhinderd is, heeft de andere speler het recht met een andere partner, eventueel van buiten de vereniging, te spelen. 

6.1.4 In verband met een dreigende stilzit mag een paar van buiten de eigen vereniging worden gevraagd deze stilzit te voorkomen.

6.2 Indeling in lijnen 

 

6.2.1De competitiezittingen worden gespeeld als van elkaar onafhankelijke zittingen. Afhankelijk van het aantal aangemelde paren wordt gespeeld in meerdere lijnen, van sterk naar zwak aangeduid met de letters A, B,  enz. 

6.2.2Voor elke zitting wordt een lijnen-indeling gemaakt op basis van de actuele ranking van de aan de zitting deelnemende paren. 

6.2.3De ranking van een paar wordt bepaald als de som van de twee individuele spelerrankings. Dit geldt zowel voor de vaste partnerships, incidentele koppels als voor het paar gevormd uit leden van een driemanschap. 

6.2.4De paren met de voor een zitting hoogste ranking spelen in de A-lijn, de volgende paren in de B-lijn, enz. Er zal naar worden gestreefd lijnen van min of meer gelijk aantal paren te vormen. 

6.3 Gang van zaken bij een competitiezitting

6.3.1De zittingen van de parencompetitie vinden plaats op de data aangegeven in het jaarprogramma van de TC. Elke zitting begint om 19:30 uur. Vijf minuten voor aanvang van de zitting dient elk paar het gidsbriefje bij de wedstrijdleiding te hebben afgehaald. 

6.3.2Een paar dat verhinderd is een zitting bij te wonen of dat met een invaller speelt, maakt dit bij voorkeur kenbaar door vooraf het afwezigheidsregister in te vullen. Telefonisch of via  e-mail, melden is nog mogelijk tot uiterlijk 12:00 uur op de betreffende zittingsdag via een door het bestuur bekend gemaakt telefoonnummer en e-mailadres. 

6.3.3Elk paar dient in het bezit te zijn van twee duidelijk en volledig ingevulde systeemkaarten en deze elke ronde voor de tegenstander op tafel ter inzage te leggen. 

6.3.4De verantwoordelijkheid voor de juiste gang van zaken aan tafel tijdens een zittingsronde ligt bij elke deelnemer. 

6.3.5Het speeltempo voor een zittingsronde met vier spellen bedraagt 30 minuten, gevolgd door 2 minuten om te wisselen. Zes minuten voor het einde van een ronde klinkt een waarschuwingssignaal, waarna niet meer met een nieuw spel mag worden begonnen. 

 1. Clubkampioenschap 

7.1Elk bridgeseizoen wordt om het clubkampioenschap gestreden in twee categorieën: individueel en paren/driemanschappen. Voor ieder clubkampioenschap tellen de rankingscores die tijdens de parencompetitie worden verdiend.

7.2Tot individueel clubkampioen wordt uitgeroepen de speler die het hoogste gemiddelde over alle meetellende rankingscores heeft weten te behalen. Om mee te dingen moet een speler minimaal 22 keer hebben gespeeld. Indien er vaker dan 22 keer is gespeeld dan vallen de slechtste scores af totdat er 22 scores overblijven waarover het gemiddelde wordt berekend..

7.3Tot clubkampioen paren/driemanschappen wordt uitgeroepen het paar of driemanschap dat het hoogste gemiddelde over alle met elkaar behaalde en meetellende rankingscores heeft weten te behalen. Resultaten behaald met andere spelers (bijvoorbeeld invallers) tellen niet mee. Om mee te dingen moet een paar of driemanschap minimaal 20 keer hebben gespeeld. Indien er vaker dan 20 keer is gespeeld dan vallen de slechtste scores af totdat er 20 scores overblijven waarover het gemiddelde wordt berekend..

 1. Slemkampioenschap

8.1Elk bridgeseizoen wordt ook om het slemkampioenschap gestreden. Het slempuntenklassement wordt als volgt, per speler, berekend op basis van te verdienen punten per slemcontract: 

Voor elk geboden en gemaakt grootslem SA 6 punten, groot slem in een kleur 5 punten, klein slem SA 3 punten en klein slem in een kleur 2 punt. Als een geboden groot slemcontract niet wordt gemaakt, vindt er een aftrek plaats van 2 punten en als een klein slemcontract niet wordt gemaakt, vindt er een aftrek plaats van 1 punt. 

8.2De speler die aan het einde van het seizoen het hoogste aantal slempunten heeft verzameld is slemkampioen. 

 1. Slotbepalingen 

9.1Het bestuur van de vereniging kan afwijken van de bepalingen in dit reglement daar waar naar haar oordeel een en ander in het belang is van de vereniging. 

9.2In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging zo nodig op advies van de TC.